Missie

Waar we voor staan

Missie van de organisatie

De Bond van Hervormde Zondagsscholen (BHZ) is een organisatie in de Hersteld Hervormde Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland op gereformeerde grondslag. Wij richten ons op zondagsschoolleidinggevenden en kinderen in de leeftijd van de zondagsschool: 4-12 jaar. Ook richten we ons op hen die om hen heen staan. We denken daarbij aan ambtsdragers en ouders.

In al ons werk willen wij ons laten leiden door de Bijbel, het Woord van de Heere, waarin wij de levende God ontmoeten. Wij funderen ons op de belijdenisgeschriften waarin de rijke inhoud van dit Woord voor ons samengevat wordt.

We willen door middel van het werk van de zondagsscholen Gods Woord in alle rijkdom eenvoudig aan de kinderen doorgeven. Dit doen we door richting te geven aan het werk van de bij de vereniging aangesloten zondagsscholen. Deze zondagsscholen behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk. Ook zondagsscholen uit andere kerkgenootschappen die zich tot de vereniging wenden, mogen rekenen op onze ondersteuning.

Middelen om deze doelstelling te verwezenlijken zijn onder andere:

  1. Het - zo nodig - medewerking verlenen bij het oprichten en in stand houden van zondagsscholen.
  2. Leiding, voorlichting en toerusting geven aan hen die op zondagsscholen werkzaam zijn.
  3. Het uitgeven en verspreiden van boeken, geschriften, periodieken, kaarten, platen, roosters enzovoorts.
  4. Het houden van vergaderingen.
  5. Voorts al die middelen, die voor het bereiken van genoemde doelstelling geschikt en nuttig zijn.
Bekijk de visie