Jaarlijkse actie

Zondagsschool in Rwanda

2023-2024 Jaarlijkse actie

Jaarlijks wordt er een actie georganiseerd waar de zondagsscholen gezamenlijk voor kunnen sparen. In 2023/2024 wordt de actie gehouden voor de Gereformeerde Zendings Bond met als thema Zondagsschool in Rwanda.

Na de verschrikkelijke genocide in 1994 wil Rwanda een voorbeeldland worden. Vandaag de dag het is één van de schoonste en veiligste landen in Afrika. Tegelijkertijd wordt naast deze ontwikkelingen de kloof tussen rijk en arm, tussen jong en oud, tussen stad en platteland ook steeds meer zichtbaar. Er zijn grote verschillen in het land. Voor veel mensen en met name voor de vele jongeren is het een uitdaging om zich staande te houden. Hoe kan de kerk hen bereiken?

Maar liefst 40% van de bevolking in Rwanda is jonger dan 15 jaar. Juist deze grote opgroeiende generatie wil de kerk vertrouwd maken met het Evangelie en het Woord van God. Vanuit de kerken is er zondagsschool voor deze kinderen. Om deze zondagsschool zo goed mogelijk te kunnen geven zijn er zowel in Kigali als in Cyangugu trainingen voor zondagsschoolleiders opgezet.

Daarnaast zijn er ook speciale jeugdgroepen voor jeugdgroepen voor tieners en jongeren. Zij ontvangen daar discipelschapstraining en leren hoe ze kunnen evangeliseren. Ook worden ze getraind in levensvaardigheden, zoals het ontwikkelen van leiderschap, het omgaan met je lichaam, relaties, persoonlijke hygiëne en verzorging. De jeugd wordt ook betrokken bij het voorbereiden van de kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten. Ook gaan ze in hun eigen omgeving aan de slag met het helpen van kwetsbare mensen of het zorgen voor de schepping.

Meer over bovenstaand project in Rwanda is te vinden op: https://www.gzb.nl/projecten/rwanda-jeugdwerk-cyangugu
Meer over het werk in Rwanda is te vinden op www.gzb.nl/rwanda.
Daarnaast is er een Wereldkidsprogramma over Rwanda beschikbaar en geeft in hoofdlijnen een goed beeld over het leven en zendingswerk in Rwanda: https://www.gzb.nl/toolbox/wereldkids-rwanda

Met uw steun kunnen we helpen het zondagsschoolwerk in Rwanda mogelijk te maken, zodat de jonge opgroeiende generatie vertrouwd raak met het Evangelie.

Bid voor het zondagsschoolwerk in Rwanda.

Ons rekeningnummer voor de jaarlijkse actie van de zondagsscholen is:
NL47 RABO 0198 8318 46 ten name van 'Bond van Hervormde Zondagsscholen' inzake actie zondagsscholen, onder vermelding van naam gemeente.