Privacyverklaring van Hervormde Zondagsscholenbond

Hervormde Zondagsscholenbond, gevestigd aan Beatrixstraat 20a 3862 DB Nijkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

 

 

Contactgegevens:

www.hervormdezondagsscholenbond.nl Beatrixstraat 20a

3862 DB Nijkerk 033-2456699

Eveline Bast- de Groot is de Functionaris Gegevensbescherming van Hervormde Zondagsscholenbond Zij is te bereiken via bondsbureau@filternet.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hervormde Zondagsscholenbond verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bondsbureau@filternet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hervormde Zondagsscholenbond verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Hervormde Zondagsscholenbond verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht

zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Hervormde Zondagsscholenbond neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hervormde Zondagsscholenbond) tussen zit. Hervormde Zondagsscholenbond gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Multivers Unit4 computerprogramma.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hervormde Zondagsscholenbond bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam;

b) adresgegevens;

c) telefoonnummer;

d) e-mailadres;

e) bankrekeningnummer

f) foto’s voor plaatsing in het blad Kind en Evangelie en BronverWIJSing

 

De Hervormde Zondagsscholenbond verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de Hervormde Zondagsscholenbond de persoonsgegevens vernietigen/anomiseren, tenzij op grond van de wet (bv de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dit laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 

De Hervormde Zondagsscholenbond verwerkt bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:

a+b+c+d) worden gebruikte voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging hiervan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie;

a+b+c+e) worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de diensten en activiteiten van de Hervormde Zondagsscholenbond. Uw telefoonnummer kan ook voor deze doeleinden worden gebruikt.

a+e) worden gebruikt om betalingen af te wikkelen, bijvoorbeeld van het lidmaatschap en of ontvangen goederen.

f) er worden foto’s en verhalen ingestuurd voor plaatsing in het kinderblad Kind en

Evangelie en in het magazine BronverWIJSing, deze gegevens worden maximaal 1 jaar bewaart en

daarna vernietigd.

 

Uitsluitend indien u daar toestemming voor heeft gegeven, gebruikt de Hervormde Zondagsscholenbond uw naam en e-mailadres om de nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de Hervormde Zondagsscholenbond toe te sturen. Afmelding voor deze mailingen is te alle tijden mogelijk door een mail te sturen naar bondsbureau@filternet.nl

 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Hervormde Zondagsscholenbond verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hervormde Zondagsscholenbond blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hervormde Zondagsscholenbond en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bondsbureau@filternet.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hervormde Zondagsscholenbond wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hervormde Zondagsscholenbond neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op of via bondsbureau@filternet.nl

 

Deel deze pagina: