Jaarverslag 2020 - 2021

Voor zondagsschooljaar 2021-2022 zal er gewerkt worden aan uitbreidingen van lesmateriaal ter aanvulling op de nieuwe methode

De doelstelling van de Bond van Hervormde Zondagsscholen is het ondersteunen van de plaatselijke zondagsscholen waar wekelijks aan de kinderen een Bijbelverhaal verteld mag worden. De verhalen worden beschikbaar gesteld in een map die het hele seizoen gebruikt kan worden.

Veel zondagsscholen zijn aangesloten bij de landelijke zondagsscholenbond en maken gebruik van onze nieuwe lesmethode. Ook zijn er zondagsscholen die niet aangesloten zijn en toch onze nieuwe lesmethode gebruiken. Vanuit de gebruikers krijgen wij veel positieve reacties, waar wij uiteraard zeer blij mee zijn.

Met een korte terugblik op 2020 kijken wij allemaal terug op een bijzonder jaar. Een jaar waarin COVID-19 centraal stond, maar dat ondanks alle maatregelen het werk van de zondagsscholen doorgang mocht vinden. Op 5 september 2020 vond de jaarlijkse toerustingsbijeenkomst plaats te Putten. In deze bijeenkomst zijn de leidinggevenden van zondagsscholen toegerust met een lezing over het thema ‘Gewapend ten strijde’. Wij kijken, mede gezien de reacties, terug op een goede en zinvolle toerustingsbijeenkomst.

Inmiddels zijn wij bezig met de voorbereidingen van de toerustingsbijeenkomst van 2021.

Met ingang van 2022 zullen wij een nieuwe samenwerking aangaan met het Landelijk Contact Jeugdwerk en het Hervormd JeugdWerk. Samen met deze partijen willen wij gezamenlijk het jeugdwerk (be)dienen en onze organisatie efficiënter inrichten.

Voor zondagsschooljaar 2021-2022 zal er gewerkt worden aan uitbreidingen van lesmateriaal ter aanvulling op de nieuwe methode. Voor de bladen Kind en Evangelie en BronverWIJsing is nagedacht over thema’s en artikelen die in 2021 zullen worden uitgewerkt.

In de begroting 2021 zijn eenmalige transitiekosten opgenomen voor het elders onderbrengen van de ondersteunende processen in het kader van de nieuwe samenwerking.

In voorgaande jaren is het vermogen ontstaan zoals dat nu aanwezig is. Het is niet onze doelstelling om het vermogen te laten stijgen. In het jaar 2020 was het resultaat € 12.228 positief. Het resultaat wordt veroorzaakt door een vrijval onderhoud gebouw in de Stichting Hervormd Bondsbureau. Het resultaat is ten gunste gekomen van de continuïteitsreserve. 

 

Jaarverslag 2020
Jaarrekening en begroting 2021
Verslag kascontrole commissie 2020
ANBI formulier
Notulen jaarvergadering 5 september 2020

Deel deze pagina: