Jaarverslag 2019 - 2020

Jaarverslag 2019 VAN DE BOND VAN HERVORMDE ZONDAGSSCHOLEN OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG

Vanuit het hoofdbestuur mogen wij u weer een jaarverslag aanbieden. Wij zijn dankbaar dat de Heere ons de kracht en wijsheid, maar ook gezondheid gaf om ons in te zetten voor de plaatselijke zondagsscholen. Samen met alle leidinggevenden, die de kinderen het Evangelie mogen vertellen, mogen wij ons dienstbaar weten in Gods Koninkrijk. We hopen en bidden dat dit werk voor de kinderen, leidinggevenden en voor ons allen tot zegen mag zijn.

Jubilea

- Op 26 april 2019 kreeg ons hoofdbestuurslid dhr. C.M. Codée een Koninklijke Onderscheiding. Hij werd ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

- Ook mevr. S. Voortman, leidster van zondagsschool ‘’t Mosterdzaadje’ uit Ouddorp, heeft op 26 april 2019 een Koninklijke Onderscheiding gekregen. Zij werd lid in de Orde van Oranje-Nassau.

- Op 28 juni 2019 werd mevr. Voortman toegesproken door haar zus, ons hoofdbestuurslid mevr. J.J. Meijer-Voortman. Tevens werd op deze avond aandacht besteed aan het 25-jarig jubileum van dhr. K. Flikweert, bestuurslid van zondagsschool ‘’t Mosterdzaadje’ te Ouddorp.

- Op 15 en 16 juni 2019 mocht zondagsschool ‘Samuël’ uit Nieuw-Lekkerland haar 100-jarig jubileum vieren.

- Op 7 juli 2019 herdacht zondagsschool ‘Komt gij kinderen hoort naar Mij’ uit Wijk (HHK) haar 150-jarig jubileum.

- Najaar 2019: Mevr. M. Vos-Kom is 25 jaar verbonden aan zondagsschool ‘Obadja’ te Oude Tonge.

- Op 2 en 3 november 2019 vierde zondagsschool ‘Komt gij kind’ren, hoort naar Mij’ uit Wijk (PKN) haar 150-jarig jubileum.

- Tijdens de kerstdagen werd afscheid genomen van twee leidsters van zondagsschool ‘Het Mosterdzaadje’ uit Est. Mevr. T. de Heus heeft 62½ jaar leiding mogen geven en mevr. M. Jonkers-Verweij heeft in totaal 28 jaar leiding gegeven.

- Op tweede kerstdag 2019 stond zondagsschool ‘De Werf’ uit Lekkerkerk stil bij haar 75-jarig bestaan.

- Op 26 december werd herdacht dat mevr. J. Tanis-Grinwis 25 jaar verbonden was aan de zondagsschool in Goedereede.

Toerustingsbijeenkomst

De toerustingsbijeenkomst werd gehouden op 8 juni 2019 in ‘De Aker’ te Putten. Ds. M. Messemaker uit Nijkerk hield een lezing met als thema: ‘Wie niet leert, verliest!’ Er waren vier workshops.
De actie ‘Kinderen uit het slob’ voor Roma-kinderen uit de Oekraïne, in samenwerking met de HOE, bracht € 24.353,18 op. Met nagekomen giften werd het totale bedrag € 30.552,55.
De nieuwe actie is in samenwerking met de GZB. Het doel is ‘Training van kleuterleidsters’ in Malawi.
Ds. M.K. de Wilde nam afscheid van het hoofdbestuur. In zijn plaats werd ds. M.C. Schreur uit Harskamp gekozen. Dhr. J. Witvliet en mevrouw W.T. Mans-van Gurp waren aftredend en werden herkozen.

Mappen en overige uitgaven

In 2019 is de derde serie mappen verschenen met daarin o.a. exegeses, uitleg, Bijbelvertellingen, verwerkingstips en platen. De methode voor de bovenbouw is afgerond. In het najaar is voor de bovenbouw de aanvulling voor Hervormingsdag verschenen. Voor volgend jaar (mei 2020) staan meerdere aanvullingen op de planning. Voor de middenbouwmethode komen in totaal vier mappen uit en voor de onderbouw is dit jaar de derde en laatste map uitgegeven.
BronverWIJSing, de gids voor zondagsschoolleidinggevenden, verscheen drie keer per jaar. Voor de zondagsschoolkinderen verscheen iedere maand het blad Kind & Evangelie.

Hoofdbestuur en Bondsbureau

Het hoofdbestuur van de zondagsscholenbond bestond in het afgelopen jaar uit veertien personen. Vier leden zijn lid van de HHK en tien leden behoren tot de PKN. Op de bestuursvergaderingen zijn we onder andere bezig met het vaststellen van het beleid voor de komende jaren.
We hebben ook vergaderingen gehad met afgevaardigden van zusterbonden, zoals het LCJ en de Zondagsscholenbond van de Gereformeerde Gemeenten. Daarnaast maakt onze bond deel uit van het zeven-bonden overleg binnen de Gereformeerde Bond. We hebben deelgenomen aan de uitgave van het blad Opvoedingsbron, samen met HGJB en de mannen- en vrouwenbond binnen de GB. Als zondagsscholenbond hebben we enige tijd geleden een actie gevoerd voor Kenia. Namens het hoofdbestuur zijn ds. N. Donselaar en dhr. B. Mostert in februari 2019 naar Kawangaware in Kenia geweest om de opening van de lokalen voor de zondagsschool bij te wonen.
Samen met Driestar educatief, Hervormd Jeugdwerk en het Landelijk Contact Jeugdwerk organiseerden we twee interkerkelijke toerustingsdagen in Urk en in Gouda. Het thema was ‘Voorbeeldig’. Deze bijeenkomsten waren voor alle ambtsdragers, kinderwerkers en leidinggevenden. De kadercursussen werden weer gecoördineerd door dhr. L.M. van der Kolk.
Op 6 april 2019 was de vergadering met de afgevaardigden van de streekbesturen. Er werd onder andere gesproken over de plaats van de streken binnen de zondagsscholen en de ontwikkelingen binnen de gemeente rondom het zondagsschoolwerk.
Er zijn 158 zondagsscholen lid van de Bond van Hervormde Zondagsscholen. Op het bondsbureau wordt veel werk verricht. Zondagsscholen kunnen eenvoudig allerlei materialen bestellen via de website: www.hervormdezondagsscholen.nl.

 

Jaarrekening

Jaarrekening 2019 

Jaarrekening en begroting 2020

Verslag audit commissie

Notulen

Notulen 90e jaarvergadering

 

 

 

Gerelateerde producten:

Deel deze pagina: