Jaarverslag 2018-2019

Jaarverslag 2018-2019 VAN DE BOND VAN HERVORMDE ZONDAGSSCHOLEN OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG

 

Dankzij Gods goedheid en door Zijn kracht is ook dit jaar weer veel werk verzet. Op de zondagsscholen mocht het Evangelie verteld worden. We hopen en bidden dat dit voor de kinderen, leidinggevenden en voor ons allen tot zegen mag zijn.

Vreugde en verdriet

- Op 30 april 2018 bestond zondagsschool ‘Zaait aan alle wateren’ te Monster 100 jaar.
Dit hebben ze herdacht op 16 en 17 juni 2018.

- In augustus 2018 was mevrouw G. van Kleef, van zondagsschool ‘Samuël’ uit Opheusden, 25 jaar zondagsschooljuf.

 

- Op 13 augustus 2018 is dhr. H. Rebel overleden.
Hij was voorzitter van zondagsschool ‘De Zaaier’ te Huizen.

- Op 18 oktober 2018 overleed ons erelid dhr. W. Markus. Van 1969 tot en met 1999 mocht hij deel uit maken van het hoofdbestuur van de Hervormde Zondagsscholenbond op G.G. Jarenlang was hij 2e secretaris binnen het bestuur.

Jaarvergadering

De jaarvergadering werd gehouden op 26 mei 2018 in ‘De Aker’ te Putten. Mevr. I. Roos-de Pater hield een lezing met als thema: ‘Verwerken… waarom?’ Er waren drie workshops waarin per bouw verder werd ingegaan op verwerkingsvormen.
De GZB actie ‘Naar Zondagsschool in een sloppenwijk’, een project in Kenia, bracht € 18.428,09 op. Met nagekomen giften werd het totale bedrag € 30.515,42. In februari 2019 zijn twee leden van het hoofdbestuur, ds. Donselaar en dhr. Mostert, op uitnodiging van de GZB, naar Kenia gereisd. Ze zijn aanwezig geweest bij de opening van een nieuw lokaal in Kawangware.
De nieuwe actie ‘Kinderen uit het slob’, in samenwerking met de HOE, is voor Roma kinderen uit de Oekraïne. Dhr. J. van der Meulen, die jarenlang secretaris is geweest, nam afscheid van het hoofdbestuur. In zijn plaats werd dhr. B. Mostert gekozen. Ds. N.A. Donselaar en mevrouw J.J. Meijer-Voortman waren aftredend en werden herkozen.

Mappen en overige uitgaven

In 2018 is de tweede serie mappen verschenen met daarin o.a. exegeses, uitleg, Bijbelvertellingen, verwerkingstips en platen. De methode voor de bovenbouw is met het verschijnen van de tweede map afgerond. Voor de middenbouwmethode komen in totaal vier mappen uit en voor de onderbouw drie mappen. Er is een nieuw stickerboek over Jacob & Ezau uitgegeven.
BronverWIJSing, de gids voor zondagsschoolleidinggevenden, verscheen drie keer per jaar. Voor de zondagsschoolkinderen verscheen iedere maand het blad Kind & Evangelie.
Rond Hervormingsdag werd het boekje ‘Strijd om Dordt’ uitgegeven, geschreven door A.C. Teeuw.

Hoofdbestuur en Bondsbureau

Het hoofdbestuur van de zondagsscholenbond bestond in het afgelopen jaar uit veertien personen. Vier leden zijn lid van de HHK en tien leden behoren tot de PKN. Op de bestuursvergaderingen zijn we onder andere bezig met het vaststellen van het beleid voor de komende jaren.
We hebben ook vergaderingen gehad met afgevaardigden van zusterbonden, zoals het LCJ en de Zondagsscholenbond van de Gereformeerde Gemeenten. Daarnaast maakt onze bond deel uit van het 7- bonden overleg binnen de Gereformeerde Bond (GB). We hebben deelgenomen aan de uitgave van het blad Opvoedingsbron, samen met HGJB en de mannen- en vrouwenbond binnen de GB. In Januari 2019 namen we deel aan een uitgave over de liturgie in de kerk van het blad Kits (bij het blad Terdege).
Op 28 september 2018 waren we mede-organisator van het symposium ‘Kind en geloof’, georganiseerd in Gouda. Het thema was: ‘Woorden van waarde’.
De kadercursussen werden weer gecoördineerd door dhr. L.M. van der Kolk.
Op 6 april 2019 was de vergadering met de afgevaardigden van de streekbesturen.
Er zijn 168 zondagsscholen lid van de Bond van Hervormde Zondagsscholen. Op het bondsbureau worden de werkzaamheden uitgevoerd door mevr. E. Bast en mevr. L. Kas. Zondagsscholen kunnen allerlei materialen eenvoudig bestellen via de website: www.hervormdezondagsscholen.nl

 

 

 

Deel deze pagina: