Onze bond is een algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie

Naam
Bond van Hervormde Zondagsscholen op Gereformeerde Grondslag

Beleidsplan

Grondslag

De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als Gods Woord, beleden in de Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld in de Nationale Synode van zestienhonderd achttien en zestienhonderd negentien te Dordrecht.

Doel

Het doel van de vereniging is, om door middel van het werk op de bij de vereniging aangesloten zondagsscholen, Gods Woord in alle rijkdom eenvoudig aan de kinderen door te geven.

Dit doel willen wij bereiken door richting te geven aan het werk van de bij de vereniging aangesloten zondagsscholen. Deze zondagsscholen behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk. Ook  zondagsscholen uit andere kerkgenootschappen die zich tot de vereniging  wenden, mogen rekenen op onze ondersteuning.

Middelen om deze doelstelling te verwezenlijken zijn onder andere:

1.    Het - zo nodig - medewerking verlenen bij het oprichten en instandhouden van zondagsscholen.

2.    Leiding en voorlichting geven aan hen, die op zondagsscholen werkzaam zijn.

3.    Het uitgeven en verspreiden van boeken, geschriften, periodieken, kaarten, platen, roosters enzovoorts.

4.    Het - zo nodig - medewerking verlenen bij het vormen van Streken.

5.    Het houden van vergaderingen.

6.    Voorts al die middelen, die voor het bereiken van genoemde doelstelling geschikt en nuttig zijn.

Geldmiddelen

De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit:

             a.    contributies van de leden;

             b.    vrijwillige bijdragen;

             c.    erfstellingen en legaten;

             d.    collecten;

             e.    baten van het uitgeven van boeken en geschriften en dergelijke;

             f.     subsidies;

             g.    andere haar rechtmatig toekomende baten

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste negen natuurlijke personen en maximaal vijftien, zijnde belijdende lidmaten, evenredig verdeeld naar rato van het aantal aangesloten zondagsscholen, van de Protestantse Kerk in Nederland of de Hersteld Hervormde Kerk.

De leden van het bestuur worden gekozen in de algemene ledenvergadering. De benoeming van de bestuursleden geschiedt voor een tijdvak van vier jaren. Elk jaar treden ‑ volgens een door het bestuur op te maken rooster – ten minste twee bestuursleden af, met dien verstande dat aftredende bestuursleden terstond herkiesbaar zijn.

Activiteiten van de Bond van Hervormde Zondagsscholen op Gereformeerde Grondslag

Per kalenderjaar belegt het bestuur:

  • 6 bestuursvergaderingen
  • 1 vergadering met afgevaardigden uit de streken
  • 1 jaarvergadering

Daarnaast komt het dagelijks bestuur bijeen als daar aanleiding voor is.

Maandelijks wordt het blad Onze Hervormde Zondagsschool uitgegeven. In dit blad worden, ter ondersteuning van de plaatselijke zondagsscholen, de Bijbelse vertellingen gepubliceerd. Deze vertelling wordt geschreven door een bestuurslid dan wel door een andere scribent.

Tevens wordt daar door een predikant een exegese van dit Bijbelgedeelte bijgevoegd. 

Voor iedere leeftijdsgroep wordt er een jaarrooster opgesteld waarin een te leren Psalm en Bijbeltekst staan aangegeven. De leeftijdsgroepen zijn onderverdeeld in onder-, midden- en bovenbouw.

Door bestuursleden worden op aanvraag lezingen gegeven op streekvergadering.

Jaarlijks wordt er door de vereniging een inzamelingsactie georganiseerd voor een goed doel van een zendings- dan wel andere organisatie. Middels diverse acties en meestal het schrijven van een boekje, worden de kinderen van de zondagsscholen geënthousiasmeerd om geld in te zamelen voor kinderen in andere delen van de wereld, met als doel dat ook die kinderen het Woord van God zullen horen.  

Fiscaal nummer
8149 06 394

 

Samenstelling bestuur

Dagelijks bestuur:
Voorzitter
P. van Duijvenboden
Aubadestraat 13,
7323 LA Apeldoorn
055-3606400

2e voorzitter
Ds. N.A Donselaar
Nijkerk

Secretaris
L.M. van Dongen - van Loon
Raadhuisstraat 114
5161 BJ Sprang-Capelle
06-49466782*
lvandongen@live.nl*
*alleen voor zaken voor het hoofdbestuur. Voor leveringen van materialen e.d. kunt u contact opnemen met ons bondsbureau

Penningmeester
G. van der Have
Woudenberg

Algemeen bestuur:

L.M. van der Kolk
Barneveld


Mw. W.T. Mans-van Gurp
Ooltgensplaat.

Mw. J. Meijer - Voortman
Ouderkerk aan den IJssel

Ds. C.J. Barth
Langbroek

J. Witvliet
Oldebroek

B. Mostert
Nijkerk

Ds. W.J.C. Blijderveen
Woudenberg

Ds. M.C. Schreur
Ouddorp

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en ontvangen uitsluitend een reis- en onkostenvergoeding.

Doelstelling
Het doel van de vereniging is, om door middel van het werk op de bij de vereniging aangesloten zondagsscholen, Gods Woord in alle rijkdom eenvoudig aan de kinderen door te geven.

Financiële verantwoording
Financiële verantwoording over 2020 en begroting 2021 vindt u hier

 

Jaarverslag 2020
Jaarrekening en begroting 2021
Verslag kascontrole commissie 2020

 

Onze bond is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) sinds 1 januari 2014

  

Aftrekbaarheid giften

Wanneer u wilt schenken aan een goed doel zijn er speciale fiscale regels van toepassing. Onze zondagsscholenbond is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2008 gelden de volgende fiscale voordelen:

  1. Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  2. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
  3. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Voor meer informatie over de onderwerpen ANBI, periodieke schenking, belastingvrije gift, fiscaal doneren, belastingvoordeel, belastingteruggave en aftrekbare giften kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

Voor meer informatie over onze zondagsscholenbond en ANBI kunt u terecht op onze pagina's Over ons. Hier staan ook verwijzingen naar andere pagina's met relevante informatie.

 

 

Deel deze pagina: