Zondagsschool of Leerhuis?

Ik heb veel respect en bewondering voor de zondagsschooljufs (vaak) en zondagsschoolmeesters (gelukkig ook).

Het was een klein berichtje en kon nauwelijks de aandacht trekken. Het Reformatorisch Dagblad meldde een enkele week terug dat de Church of England een zondagsschool voor volwassenen ontwikkelt. Even eerder kwam de Engelse krant The Telegraph hiermee. Reden voor de zondagsschool is dat volwassenen de kerngedeelten van het christelijk geloof, zoals het Onze Vader en de Tien Geboden, niet (meer) kennen. Vroeger werd dit allemaal nog op school uit het hoofd geleerd. Nu niet meer. Je kunt dit bericht puur als een mededeling beschouwen. De secularisatie is in Engeland kennelijk wel heel hard gegaan. Overigens, uit genoemd krantenbericht werd niet duidelijk of het initiatief nu geldt voor volwassen binnen of buiten de kerk. Als het eerste het geval is, dan lijkt me het probleem nog urgenter.

RESPECT
Ondertussen kan deze kwestie ons laten nadenken over het zondagsschoolwerk, dat in veel hervormdgereformeerde gemeenten zondag aan zondag plaatsvindt. Ik heb veel respect en bewondering voor de zondagsschooljufs (vaak) en zondagsschoolmeesters (gelukkig ook). Voor de meesten van hen geldt dat ze hiervoor niet specifiek zijn geschoold, ze doen het allemaal naast hun doordeweekse baan of als moeder naast hun zorg voor het gezin. Gemeenschappelijk is de grote liefde voor kinderen en de bewogenheid met hun zielen. Zij geven mede invulling aan de derde doopvraag. Fijn als kerkenraden van tijd tot tijd hun waardering naar deze jufs en meesters uitspreken. Zij doen het toch maar, iedere week!
De nieuwste druk van de Christelijke Encyclopedie informeert ons over het eerste begin van de zondagsschool. Die zou liggen bij de evangelischfilantroopRobert Raikes (1736-1811). Daar zullen de meesten van ons nog wel nooit van gehoord hebben. In Italië, België, Frankrijk en Nederland werd vanaf de zestiende eeuw door kerk of staat zondagsschoolonderwijs vormgegeven. Voor ons land gold bovendien dat er in hervormde en gereformeerde kring in de negentiende eeuw professionele organisaties werden opgericht die vorm en inhoud gaven aan het zondagsschoolwerk. Onder ons is de Bond van Hervormde Zondagsscholen op gereformeerde grondslag bekend. Hij voorziet ons steeds van prachtig en bruikbaar materiaal.

EVANGELISATIE
Oorspronkelijk was de zondagsschool bedoeld voor de randkerkelijke en onkerkelijke kinderen. Een evangelisatiemiddel dus. Dat schone doel wordt − in ons land althans − niet (meer) gehaald. Het zijn nu de kinderen van de trouw meelevende gezinnen die de zondagsschoolklassen bevolken. In de aankondiging van de zondagsschool vind je vaak het oude ideaal nog terug. Zo las ik ergens van een van onze zondagsscholen deze positionering: ‘De zondagsschool heeft als doel de kinderen in aanraking te brengen met het Evangelie van de Heere Jezus Christus.’ Dat is heel mooi en juist gezegd, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat de kinderen die de zondagsschool bezoeken (gelukkig) al zoveel vaker met het Evangelie in aanraking zijn gebracht. Thuis, op school en in de kerk. De Hervormde Zondagsscholenbond bracht niet al te lang geleden in een visiebrochure dan ook naar voren dat de zondagsschool behalve evangelisatiemiddel steeds meer leerschool wordt, een voorbereiding voorbereiding op de catechese. Terecht, me dunkt.

ANALFABETISERING
In Engeland (waar de wortels van de zondagsschool ook liggen) gaan ze dus een zondagsschool voor volwassenen ontwikkelen. Een goed idee. Graag niet alleen voor volwassenen van buiten, maar ook voor volwassenen binnen de kerk. Ds. G. de Fijter uitte bij zijn aantreden tot preses van het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland in 2007 zijn diepe bezorgdheid over wat hij noemde de ‘analfabetisering van het christelijk geloof ’ in Nederland. Hij zal dat wel vooral bedoeld hebben naar dat deel van de samenleving dat inmiddels afscheid nam van kerk en geloven. Nu we weer even verder zijn, kan het geen kwaad om de blik ook eens naar binnen te werpen. Het is bij tijden onthutsend te ontdekken hoe weinig kennis kerkmensen hebben wanneer het over Schrift en belijdenis gaat. Terwijl de kerken vol zitten met doctorandussen en ingenieurs, regent het soms klachten over de moeilijkheidsgraad van de preken. Je moet steeds meer uitleggen.
Laat die zondagsschool voor volwassenen hier ook maar komen. Of je het ook zondagsschool moet noemen? Misschien niet. Leerhuis zou ook een goede naam kunnen zijn. Laten ondertussen de jufs en meesters volhardend en getrouw doorgaan op de ‘gewone’ zondagsschool. Spurgeon was zeer bewogen met jonge kinderen en zeer ingenomen met het zondagsschoolwerk en stak dat niet onder stoelen of banken. Een zondagsschoolmeester of -juf is in feite nog belangrijker dan de predikant, aldus de prins der predikers. Waarvan akte.

Ds C.H. HOGENDOORN


Bron: Waarheidsvriend

http://dewaarheidsvriend.digibron.nl/detail/uid/c4270d2abc69e885620423abf6b35133/0

Gerelateerde producten:

Terug

Deel deze pagina: