150 jaar zondagsschool in Hervormd Wijk (bij Heusden)

Zaterdag en zondag, respectievelijk 2 en 3 november j.l. vierde zondagsschool “Komt gij kind’ren, hoort naar Mij” van de hervormde gemeente Wijk haar 150-jarig bestaan. In 1869 werd de zondagsschool opgericht door ds. J. Kromsigt en zijn vrouw met hulp van dhr. A. van Veen en dhr. J.W. van de Werken.

150 jaar zondagsschool in Hervormd Wijk (bij Heusden)

Zaterdag en zondag, respectievelijk 2 en 3 november j.l. vierde zondagsschool “Komt gij kind’ren, hoort naar Mij” van de hervormde gemeente Wijk haar 150-jarig bestaan. In 1869 werd de zondagsschool opgericht door ds. J. Kromsigt en zijn vrouw met hulp van dhr. A. van Veen en dhr. J.W. van de Werken. In 1886 gaf Eim de Graaf leiding aan de zondagsschool en in 1889 zijn broer Dirk de Graaf. Deze broers hebben veel voor de zondagsschool gedaan. De broers hebben samengewerkt tot 1892. Toen vertrok Eim de Graaf naar de naburige gemeente Aalburg waar hij op verzoek van de kerkenraad van Aalburg een zondagsschool oprichtte die hij mocht voortzetten tot 1938. Groot was de verslagenheid in de gemeente toen op 27 juni 1946 de opvolger van Dirk de Graaf, dhr. J. van Kapel, plotseling overleed. In het notulenboek staat hierover geschreven: "Waren tot heden de bladzijden in het notulenboek van onze vorigen secretaris, wijlen de heer J. van Kapel, bladzijden met heerlijke lichtpunten voor onze zondagsschool, thans hangt over deze bladzijde een zwarte schaduw, de schaduw des doods. Immers den 27sten juni van het jaar 1946 ging de droeve mare door ons zo rustige dorp dat onze zondagsschoolleider de heer Justus van Kapel in den ouderdom van 49 jaren door God plotseling uit het leven werd weggerukt." De leiding van de zondagsschool ging van de heer van Kapel die ruim 26 jaar de zondagsschool diende, over op de heer J. Glavermans. Jacob diende de zondagsschool 53 jaar, want in 1999 besluit hij wegens ziekte de zondagsschool te verlaten. Ook dhr. Janus Bleijenberg moet genoemd worden. In 1990 stopte hij als zondagsschoolmeester na 44 jaar trouwe dienst!


In de oude notulenboeken staan soms opmerkelijke voorvallen. Zo lezen we dat de groepen enorm groot waren en de kinderen soms slecht stil waren te krijgen. Juffrouw Nien bracht daarom een houten kleerhangertje mee om op de tafel te kloppen. Bijna elke week sneuvelde er een kleerhanger, waardoor er een houten voorzittershamer werd vervaardigd en werd geschonken aan de zondagsschool. In de notulen lezen we ook van een schrijven uit de Hervormde gemeente Hedel voor een bijdrage voor de zondagsschool aldaar. Door de oorlog is Hedel zwaar getroffen en is er ook nog brand uitgebroken. Na een korte bespreking wordt 10 gulden toegezegd.

150 jaar lang werd het Evangelie aan de kinderen uit het dorp verteld. En nog steeds gaat het zondagsschoolwerk door! De zondagsschool telt momenteel ruim 40 kinderen en 9 leidinggevenden. Er wordt gebruik gemaakt van het materiaal van de hervormde zondagsscholenbond.

Bij de voorbereidingen van het 150-jarig jubileum is de wens uitgesproken om iets te organiseren voor kinderen uit het hele dorp Wijk en Aalburg, waarbij we ook niet kerkelijke kinderen wilden bereiken. Zodoende werd op 2 november j.l. in de versierde gymzaal van de Christelijke Basisschool “De Hoeksteen” de voorstelling “SchatRijk” gehouden o.l.v. Matthijs Vlaardingerbroek. Ruim 150 kinderen, waaronder een groot aantal niet-kerkelijke kinderen en 100 belangstellenden bezochten de voorstelling die voorafgegaan werd met een korte Sing-in. Diverse Bijbelverhalen werden afgewisseld met verrassende elementen. Na afloop werd iedereen uitgenodigd voor de jubileumdienst in de kerk van Wijk, waarna er gelegenheid was voor ontmoeting onder het genot van een hapje en drankje. Kinderen kregen een schatkistje mee naar huis.

 

Op zondag 3 november werd in de kerkdienst stilgestaan bij het zondagsschooljubileum. De plaatselijke predikant ds. M.A. Kuijt stond in de prediking stil bij de naam van de zondagsschool: "Kom, kinderen, luister naar mij, ik zal jullie de vreze des HEEREN leren", Psalm 34:12. Het thema van de preek was: Ben jij een jonge leeuw of een luistervink? In de dienst werden bekende psalmen gezongen en na de dienst zongen de zondagsschoolkinderen enkele liederen. Mw. L. van Dongen- van Loon sprak de kinderen van de zondagsschool toe namens de Hervormde Zondagsscholenbond. Tot slot klonk i.v.m. Hervormingsdag het Lutherlied.

Na de dienst gaven veel gemeenteleden en gasten, waaronder oud-zondagsschoolkinderen en leidinggevenden, gehoor om gezamenlijk koffie, thee of fris te drinken met een feestelijke lekkernij. Hierbij kon men een kleine tentoonstelling bezichtigen van oud- en nieuw zondagsschoolmateriaal.

Als zondagsschool blikken we terug op goed bezochte en vooral gezegende jubileumsamenkomsten. Er werd getuigd van de Heere Jezus Christus, Die gisteren en heden dezelfde is en tot in eeuwigheid. Ziende op Hem mogen we het zondagsschoolwerk in Wijk voortzetten, biddend om Zijn rijke zegen voor de kinderen van ons dorp!

 

 

Terug

Deel deze pagina: